entro.pl

To znakomite i niedrogie rozwiązanie na stronę www dla firm, które potrzebują  s a m o d z i e l n i e zmieniać swój serwis internetowy bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

licencja i kosztyzobacz więcej «


    przykładowa umowa licencyjna

UMOWA O KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO
(umowa licencyjna)


Zawarta w dniu ....................(data) w .......................... (miejscowość)
pomiędzy:
1) ....................................................................................
z siedzibą w ................................., ul. .....................................,
zwanym dalej Licencjodawcą a

2) .....................................................................................
z siedzibą w ................................., ul. ....................................., reprezentowanym przez .......................................................,
zwanym dalej Licencjobiorcą .

§1

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do systemu tworzenia i prezentowania w sieci internetowej stron internetowych oraz zarządzania treścią stron internetowych dostępnych poprzez serwis internetowy www.entro.pl , zwanego dalej system entro.pl
Licencjobiorcy po zalogowaniu w systemie entro.pl swoim indywidualnym hasłem mogą korzystać z oprogramowania umieszczonego na serwerze w celu zarzadzania swoją stroną internetową .
Wyłącznym autorem tego oprogramowania jest Licencjodawca .

2. Licencjodawca oświadcza, że system entro.pl nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

§2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do wyłącznego korzystania z systemu entro.pl (licencja wyłączna) w obszarze dostepnym przez indywidualne hasło i login Licencjobiorcy na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie, zmiana, kasowanie danych. oraz prezentowanie swojej strony internetowej w celach komercyjnych, wykorzystanie subdomeny ( www.nazwa_konta.entro.pl) w celach informacyjnych i marketingowych na wszystkich polach eksploatacji.

Licencjodawca nie wyraża zgody na wykorzystanie systemu entro.pl do prezentowania treści niezgodnych z prawem oraz w szczególności do prezentowania treści propagujących używanie alkoholu, nikotyny, wszelkich środków odurzających , treści obraźliwych, erotycznych, pornograficznych, szkodliwych społecznie.

2. Czas trwania licencji strony ustalają wspólnie na okres 1 roku od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. W dniu zawarcia niniejszej umowy nastąpiło wydanie przez Licencjodawcę Licencjobiorcy indywidualnego hasła dostępu i indywidualnego loginu , co strony potwierdzają przez podpisanie umowy.

4. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo upoważnienia do korzystania z systemu entro.pl osób trzecich ani innych podmiotów gospodarczych.

§3

1.Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, w formie opłaty licencyjnej w kwocie 219 zł .
Kwota ta stanowi całość wynagrodzenia oraz zwrot kosztów przysługujących Licencjodawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. Licencjodawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze roszczenia wobec Licencjobiorcy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczona będzie przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy lub gotówką .

3. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przez Licencjobiorcę uiszczenia opłat uzgodnionych powyżej Licencjobiorca obowiązany będzie do zapłaty odsetek umownych w wysokości 10 % w stosunku rocznym.

4. Z dniem rozwiązania niniejszej umowy prawo Licencjobiorcy do korzystania z systemu entro.pl wygasa.

§4

Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do systemu entro.pl, a w szczególności zobowiązany jest do zgłoszenia zauważonych prób nieautoryzowanego wejścia do panelu administracji swojego konta , utraty poufności hasła w terminie do 24 h od momentu zauważenia takich zdarzeń.

§5

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Licencjodawca                            Licencjobiorca

logowanie

nazwa        
hasło        

       
 
publikacja stron www

» zgłoszenia domen ( .pl .com.pl )
» konfiguracja skrzynek e-mail
» pozycjonowanie stron www
» reklama kontekstowa
» boxy reklamowe google, onet

zobacz więcej «

 
rozwiązania dedykowane

» wdrożenia płatności on-line
» hurtownie, sklepy internetowe
» systemy rezerwacji miejsc
» indywidualna kreacja wizerunku
» grafika, logo, znaki graficzne

zobacz więcej «